葶苈子

来源:爱征健康网  2021-09-12

中药葶苈子是收录在《中华本草》里的一种中药材,葶苈子的名字又叫丁历、大适、大室。葶苈子的四气五味为,苦味,辛味,寒性。药物作用在脏腑经络的归属,归胃经,肺经,心经,肝经,膀胱经。葶苈子的功效与作用:泻肺降气;祛痰平喘;利水消肿;泄逐邪。主痰涎壅肺之喘咳痰多;肺痈;水肿;胸腹积水;小便不利;慢性肺源性心脏病;心力衰竭之喘肿;瘰疬结核。

《中华本草》近万种中药材基本信息、功效与作用介绍

葶苈子简介、葶苈子的功效与作用

葶苈子的基本信息

中药名称:葶苈子(Tínɡ Lì Zǐ)

英文名:Seed of Pepperweed,Seed of Peppergrass, Seed of Flixweed Tansymustard, Pepperweed Seed Tansymustard Seed

别名:丁历、大适、大室。

药用来源:药材基源:为十字花科植物葶苈、琴叶葶苈和播娘蒿的种子。拉丁植物动物矿物名:1.Lepidium apetalum Willd.2.Lepidium virginicum L.3.Descurainia sophia(L.)Webb ex Prant[Sisymbrium sophia L.]采收和储藏:翌年4月底5月上旬采收,果实呈黄绿色时及时收割,以免过熟种子脱落。晒干,除去茎、叶杂质,放入麻袋或其他包装物,贮放干燥处,防潮、粘结和发霉。

葶苈子的生态环境和形态性状

生境分布:生态环境:1.生于海拔 400-2000m的山坡、沟旁、路旁及村庄附近,为常见的田间杂草。2.生于路旁、荒地及田野。3.生于山坡、田野和农田。资源分布:1.分布于东北、华北、西北、华东、西南等地。2.原产美洲;我国分布于山东、江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、河南、湖北、广西等地。3.分布于东北、华北、西北、华东、西南等地。

原形态:1.葶苈 一年生或二年生草本,高5-30cm。茎直立,或自基部具多数分枝,被白色微小头状毛。基生叶有柄,叶柄长1-2cm;叶片狭匙形或倒披针形,一回羽状浅裂或深裂,长3-5cm,宽1-1.5cm,先端短尖,边缘有稀疏缺刻状锯齿,基部渐狭;茎生叶披针形或长圆形,中部叶片长1.5-2cm,宽2-5mm,基部稍宽,无柄,贴茎生,边缘有疏齿;最上部叶线形,先端尖,边缘少有疏齿或近于全缘;两面无毛或疏披头状毛。总状花序顶生,果期可延长至5cm;花小,排列疏松;萼片4,近卵形,边缘白色膜质状,外面有弯曲的白色柔毛;花瓣不存或者退化成丝状,比萼片短;雄蕊2或4,等长;蜜腺4,短小;雌蕊1,子房卵圆形而扁,无花柱,柱头圆形而扁。短角果卵圆形或椭圆形,长2-3mm,扁平,顶端微凹,宿存极短花枝,果瓣顶部具极狭翅,假隔膜宽不到lmm。种子椭圆状卵形,表面平滑,棕红色或黄褐色。花期5-6月,果期6-7月。2.琴叶葶琴叶葶苈 一年生或二年生草本,高20-50cm。茎直立,单一,表面具柱状腺毛;上部分枝,枝上疏生短柔毛或近于无毛。叶互生;基生叶具柄,叶柄长1-1.5cm;叶片倒披针形,长l-5cm,羽状分裂或大头羽状分裂,裂片大小不等,卵形或长圆形,基部斯狭,边缘有锯齿,两面有短伏毛;茎生叶有短柄,叶片倒披针形或线形,长1.5-5cm,宽2-10mm,光瑞急尖,基部渐狭。总状花序顶生,花多数;等片4,绿色,卵形或椭圆形,长约1mm;花瓣4,白色,倒卵形,和萼片等长或稍长;雄蕊2或4,近等长,长1.5-2mm;雌蕊1,子房卵圆形而扁, 2室,花柱不明显,柱头头状。短角果近圆形,长3mm,宽l-2mm,扁平,先端微凹,边缘有窄翅,花柱极短。种子每室1粒,卵形,长约1mm,光滑,红棕色,边缘有白色窄翅。花期4-5月,果期6-7月。3.播娘蒿 一年生或二年生草本,高20-80cm。全株呈灰白色。茎直立,上部分枝,具纵梭槽,密被分技状短柔毛。叶轮廓为长圆形或长国状披针形,长3-7cm,宽1-4cm,二至三回羽状全裂或深裂,最终裂片条形或条状长圆形,长2-5mm,先端钝,全缘,两面被分枝短柔毛;茎下部叶有叶柄,向上叶柄逐渐缩短或近于无柄。总状花序顶生,具多数花;萼片4,条状长圆形,先端钝,长约2mm,边缘膜质,背面有分枝细柔毛;花瓣黄色,匙形,与萼片近等长;雄蕊6,几与花瓣等长,基部并有爪;雌蕊1,子房圆柱形,花柱短,柱头呈扁压的头状。长角果圆筒状,长2.5-3cm,无毛,稍内曲,与果梗不成直线,果辩中脉明显。种子每室1行,形小,多数个圆形,稍扁,淡红褐色,表面有细网纹,潮湿后有粘胶物质。花、果朝为4-7月。

形态性状:性状鉴别 (1)北葶苈子 种子扁卵形,长1-1.5-mm,宽0。5-1mm。表面黄棕色或红棕色,微有光泽,具多数细微颗粒状突起,并可见2条纵列的浅槽,其中一条较明显,一端钝圆,另端渐尖而微凹,种脐位于凹下处,但不明显。无臭,味微苦辛,粘性较强。(2)南葶苈子 长圆形略扁,长0.8-1.2mm,宽约0.5mm;表面黄棕色,一端钝圆,另一端微凹或较平截,中央凹入,种脐位于凹下处,种子表面具有细密的网纹及2条纵列的浅槽。气微,味微辛,略带粘性。显微鉴别 种子横切面:(l)北葶苈子表皮为1列粘液细胞,其外壁向外特化成粘液层,厚度可达216μm,内壁有纤维素沉积形成径向延伸的纤维素柱,长24-34μm,先端钝圆、偏斜或平截,周围可见粘液质纹理。栅状细胞1列,略呈方形,宽26-34μm,侧壁和内壁增厚,强木化。色素层细胞颓废状,其下方有1列扁平的内胚乳细胞,内含糊粉粒。子叶占大部分,细胞呈不规则多边形,壁稍厚,内含糊粉粒。(2)南葶苈子 粘液细胞外壁的粘液层较薄,厚约100μm,内壁纤维素柱长8-28μm。余同北葶苈子。

如何鉴别:理化鉴别 (1)取本品少量,加水浸泡后,用放大镜观察:北葶苈子透明状粘液层较厚,其厚度可超过种子宽度的1/2以上;其膨胀度不低于12。南葶苈子透明状粘液层薄,厚度约为种子宽度的1/5以下,其膨胀度不低于3。(2)取粉末约1g,置硬质试管内,加氢氧化钠1小粒,置酒精灯上灼热,放冷,加水2ml使溶解,滤过。取滤液lml加5%盐酸酸化,即有硫化氢产生,通新制的醋酸铅试纸显有光泽的棕黑色。另取亚硝基铁氰化钠1小粒,置白瓷板上,加水1-2滴使溶解,加上述滤液1-2滴,显紫红色。(检查异硫氰甙类)

葶苈子的功效与作用和用法用量

化学成分:1.葶苈 种子含黑芥子甙(sinigrin)。2.播娘蒿 种子含芥子酸(sinapic acid),毒毛花甙元(strophanthidin),黄白糖芥甙(helveticoside)[即是糖芥甙(erysimin),又名糖芥毒甙忒(erysimotoxin)],卫矛单糖甙(evomonoside),卫矛双糖甙(evobioside),葡萄糖糖芥甙(erysimo-side),芥子碱(sinapine)。种子的挥发油含芥子油甙(giucosinolate),芥酸(erucic acid),异硫氰酸苄酯(benzyl isthiocyanate),异硫氰酸烯丙酯(allyl isothiocyanate),二烯丙基二硫化物(allyl disulfide);还含脂肪油,其中脂肪酸为亚油酸(linoleic acid),亚麻酸(linolenic acid),油酸(oleic cid),棕榈酸(palmitic acid),硬脂酸(stearic acid)及芥酸,非皂化部分含β-谷甾醇(β-sitosterol)。全草含顺式芥子酸葡萄糖甙(cis-sinapic acid glu-coside)及反式芥子酸葡萄糖甙(trans-sinapic acid glucoside)。

药理作用:1.强心作用:播娘蒿、北美独行菜及独行莱的干燥种子之醇提取物,均表观强心作用,对在位娃心可使之停止于收缩期,在位兔、猫心,猫心肺装置,猫心电图等研究,均使心收缩加强,心率减慢,心传导阻滞,对衰竭的心脏可增加输出量,降低静脉压。三种葶苈子均需要较大的剂量才能引起心甙样的特异作用,从播娘蒿中提得两种心甙,一种为七里香甙,另一种可能为伊夫单甙(Evomonoside),其含量很低(一批含0.2%,另一批含0.03%),北美独行菜的含量更低。独行菜与桂竹糖芥等均属十字花科,作用可能相近似。其生物活性,如以每公斤体重折合生药计算(鸽法),播娘蒿醇提取物2.125g/kg±0.116,北美独行菜4.36g/kg±0.14,前者作用较强。七里香甙0.12mg/kg(猫法)或0.249±0.01mg/kg(鸽法),猫鸽之比为1∶2,与毒毛旋花子甙相似。播娘蒿对猫灌胃吸收收率最高为21.87%(给药后6小时),24小时对鸽的蓄积率42.3%,七里香甙24小时对鸽的蓄积率;30.7±5.6%(24小时,鸽法),故推论为速效心甙。播娘蒿种子和独行菜种子的醇提物用在体心脏(蛙、兔、猫)、猫心电图描记发心肺制备禁区本试验均呈强心甙样的作用,能增强心肌收缩力,减慢心率,降低传导速度,大剂量可引起心动过速、心室颤动等强心甙中毒症状;鸽静脉注射量小致死量播娘蒿种子为2.125g/kg,独行菜种子为4.36g/kg。2.利尿作用:葶苈子有利尿作用。

性味:苦味,辛味,寒性。

归经:归胃经,肺经,心经,肝经,膀胱经。

功效与作用:泻肺降气;祛痰平喘;利水消肿;泄逐邪。主痰涎壅肺之喘咳痰多;肺痈;水肿;胸腹积水;小便不利;慢性肺源性心脏病;心力衰竭之喘肿;瘰疬结核

用法用量:内服:煎汤,3-9g;或入丸、散。外用:适量,煎水洗或研研末调敷。利水消肿宜生用;治痰饮喘咳宜炒用;肺虚痰阴喘咳 宜蜜炙用。

注意:肺虚喘咳、脾虚肿满者忌服。1.《别录》:久服令人虚。2.《本草经疏》:不利于脾胃虚弱及真阴不足之人。凡肿满由于脾虚不能制水,水气泛溢;小便不通由于膀胱虚无气以化者,法所咸忌。3.《本草便读》:寒饮、阴水等证及虚弱者,不可用也。

中药葶苈子的相关信息

附方:①治肺壅咳嗽脓血,喘嗽不得睡卧:甜葶苈二两半(隔纸炒令紫)。为末,每服二钱,水一盏,煎至六分,不拘时温服。 (《世医得效方》葶苈散)②治嗽: 葶苈子一两(纸衬熬令黑),知母一两,贝母一两。三物同捣筛,以枣肉半两,别销沙糖一两半,同入药中为丸,大如弹丸,每服以新绵裹一丸含之,徐徐咽律,甚者不过三丸。 (《箧中方》含膏丸)③治上气咳嗽,长引气不得卧,或水肿,或遍体气肿,或单面肿,或足肿: 葶苈子三升,微熬,捣筛为散,以清酒五升渍之,春夏三日,秋冬七日。初服如胡桃许大,日三夜一,冬日二夜二,量其气力,取微利为度,如患急困者,不得待日满,亦可以绵细绞即服。 (《外台秘要方》)④治咳嗽痰涎喘急: 葶苈半两,半夏(生姜汁浸软,切作片子)半两,巴豆四十九粒(去皮,同上二味一处炒,候半夏黄为度)。上件除巴豆不用,只用上二味为细末,每服一钱,以生姜汁入蜜少许同调下,食后。(《杨氏家藏方》葶苈散)⑤治肺痈喘不得卧: 葶苈(熬令黄色、捣,丸如弹子大),大枣十二枚。上先以水三升,煮枣取二升,去枣内葶苈,煮取一升,顿服。(《金匮要略》葶苈大枣泻肺汤)⑥治卒大腹水病: 葶苈一两,杏仁二十枚。并熬黄色,捣,分十服,小便去,瘥。(《补缺肘后方》)⑦治阳水暴肿,面赤烦渴,喘急,小便涩:甜葶苈一两半(炒,研末),汉防己(末)二两。以绿头鸭血及头,合捣万杵,丸如梧子大,甚者,空腹白汤下十丸,轻者五丸,日三、四服,五日止。小便利为验。 (《外台秘要方》)⑧治肿满腹大,四肢枯瘦,小便涩浊:甜葶苈(纸隔炒)、荠菜根等分。上为末,蜜丸如弹子大。每服一丸,陈皮汤嚼下,只三丸,小便清,数丸,腹当依旧。(《三因方》葶苈大丸)⑨治男女大小头面手足肿: 苦葶苈炒研,枣肉和丸,小豆大,每服十丸,煎麻子汤下,日三服,五七日小便多,则消肿也。 忌咸酸生冷。 (《外科精义》)⑩治膜满口舌干燥, 此肠间有水气: 防己、椒目、葶苈(熬)、大黄各一两。上四味,末之,蜜丸如梧子大。先食饮服一丸,日三服,稍增,口中有津液渴者,加芒硝半两。 (《金匮要略》己椒苈黄丸)(11)治头风疼痛: 葶苈子为未,以酒淋汁沐头,三、四度。(《肘后方》)(12)治瘰疬结核: 葶苈子二合,豉半斤(汤浸令软)。上药,都捣熟,捻作饼子如钱厚,安在疬子上,以艾炷如小指大,灸饼上,五日一度,灸七壮。(《圣惠方》葶苈饼子法)(13)治小儿白秃:葶苈捣末, 以汤洗讫涂上。(《子母秘录》)(14)治月经不通: 葶苈一升。为末,蜜丸如弹子大。绵裹纳阴中,入三寸,每丸一宿易之,有汁出止。(《千金方》)(15)治疳虫蚀齿:葶苈、雄黄等分。为末,腊月猪脂和成,以绵裹槐枝蘸点。 (《金匮要略》)

各家论述:1.《本草衍义》:葶苈用子,子之味有甜苦两等,其形则一也。《经》既言味辛苦,则甜者不复更入药也。大概治体皆以行水走泄为用,故曰久服令人虚,盖取苦泄之义,其理甚明。《药性论》所说尽矣,但不当言味酸。2.李杲:葶苈大降气,与辛酸同用以导肿气。本草十剂云:泄可去闭,葶苈、大黄之属。此二味皆大苦寒,一泄血闭,一泄气闭。盖葶苈之苦寒,气味俱厚,不减大黄,又性过于诸药,以泄阳分肺中之闭,亦能泄大便,为体轻象阳故也。3.《汤液本草》:葶苈,苦、甜二味,主治同。仲景用苦,余方或有用甜者,或有不言甜、苦者。大抵苦则下泄,甜则少缓,量病虚实用之,不可不审,本草虽云治同,甜、苦之味,安得不异。4.《纲目》:葶苈甘苦二种,正如牵牛黑白二色,急缓不同;又如葫芦甘苦二味,良毒亦异。大抵甜者下泄之性缓,虽泄肺而不伤胃;苦者下汇之性急,既汇肺而易伤胃,故以大枣辅之。然肺中水气满急者,非此不能除,但水去则止,不可过剂尔。既不久服,何致伤人《淮南子》云:大戟去水,葶苈愈胀,用之不节,乃反成病。亦在用之有节。5.《本草经疏》:葶苈,为手太阴经正药,故仲景泻肺汤用之,亦入手阳明、足太阳经。肺届金,主皮毛,膀胱属水,藏津液,肺气壅塞则膀胱与焉,譬之上窍闭则下窍不通,下窍不通,则水湿泛溢为喘满、为肿胀、为积聚,种种之病生矣。辛能散,苦能泄,大寒沉阴能下行逐水,故能疗《本经》所主诸病。6.《本草经百种录》:葶苈滑润而香,专泻肺气,肺如水源,故能泻肺即能泻水。凡积聚寒热从水气来者,此药主之。大黄之泻从中焦始,葶苈之泻从上焦始,故《伤寒论》中承气汤用大黄,而陷胸汤用葶苈也。7.《本草正义》:葶苈子苦降辛散,而性寒凉,故能破滞开结,定逆止喘,利水消肿。《本经》主治,皆以破泄为义。惟寒泄之品,能通利邪气之有余,不能补益正气之不足,苟非实热郁窒,自当知所顾忌。《别录》久服令人虚,本是至理。然肺家痰火壅塞,及寒饮弥漫,喘急气促,或为肿胀等证,亦必赖此披坚执锐之才,以成捣穴犁庭之绩。自徐氏之才,论十剂之泄以去闭,偶以大黄、葶苈二物并举,而东垣遂谓葶苈气味俱厚,不减犬黄,景岳从而和之,石顽且谓苦寒不减硝黄,丹溪亦有葶苈性急,病涉虚看,杀人甚捷之说,遂令俗人不辨是否,畏如蛇蝎,即寻常肺气喘满、痰饮窒塞之证,亦几有不敢轻试之意,其亦知实在性质,不过开泄二字,且体质本轻;故能上行入肺,而味又甚淡,何至猛烈乃尔。8.《本经》:主症瘕积聚结气,饮食寒热,破坚逐邪,通利水道。9.《别录》:下膀胱水,伏留热气,皮间邪水上出,面目浮肿,身暴中风热痱痒,利小腹。10.《药性论》:利小便,抽肺气上喘息急,止嗽。11.《开宝本草》:疗肺壅上气咳嗽,定喘促,除胸中痰饮。12.《伤寒类要》:治肾瘅、唇干。13.《纲目》:通月经。

临床应用:治疗慢性肺原性心脏病并发心力衰竭。以北葶苈子末3-6g,每日分3次食后服,并配合一般对症处理和抗菌素以控制感染。曾治10例,效果良好。服药后多在第4日开始见尿量增加,浮肿渐退;心力衰竭到2-3周时见显着减轻或消失。服药过程中未发现任何副作用。

如何炮制:葶苈子:拣净杂质,筛去灰屑。炒葶苈子:取净葶苈子置锅内,用文火炒至微鼓起,并有香气为度。取出,放凉。《雷公炮炙论》:凡使葶苈,以糯米相合,微微焙,待米熟,去米,单捣用。

出处:出自《神农本草经》。1.《雷公炮炙论》:凡使葶苈子勿用赤须子,真相似,只是味微甘苦,葶苈子入顶苦。2.《名医别录》:葶苈,生藁城平泽田野。立夏后采实阴干。3. 陶弘景:葶苈,出彭城者最胜,今近道亦有。母则公荠,子细黄,至苦,用之当熬。4.《蜀本草》:葶苈,苗似荠,春末生,高二、三尺,花黄,角生子黄细,五月熟,采之暴干。5.《本草图经》:葶苈,今京东、陕西、河

来源备注:中药葶苈子摘录自《中华本草》

所属专题: 《中华本草》 《中华本草》字母T

葶苈子 的相关内容

红缘层孔菌

中药红缘层孔菌是收录在《中华本草》里的一种中药材,红缘层孔菌的名字又叫红缘树舌、红缘层孔、松生层孔、红带菌,红缘层孔菌的四气五味为,苦味,平性。红缘层孔菌的功效与作用:祛风除湿。主风寒湿痹;关节疼痛。

米碎花根

中药米碎花根是收录在《中华本草》里的一种中药材,米碎花根的名字又叫梅养东,米碎花根的四气五味为,苦味,凉性。米碎花根的功效与作用:清热解毒敛疮。主疮疡肿毒;烧伤;烫伤。

牛喉咙

中药牛喉咙是收录在《中华本草》里的一种中药材,牛喉咙的四气五味为,咸味,平性。药物作用在脏腑经络的归属,归胃经,肺经。牛喉咙的功效与作用:降逆止呕。主反胃;呕逆。

水蛇

中药水蛇是收录在《中华本草》里的一种中药材,水蛇的名字又叫公蛎蛇、水游蛇、水炎链、半纹蛇,水蛇的四气五味为,甘味,咸味,寒性。药物作用在脏腑经络的归属,归胃经,心经,肝经。水蛇的功效与作用:滋阴清热;凉血止痢。主消渴;烦热;口干;毒痢。

来源:《中华本草》分类:中药大全阅读0次